(Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις προέρχονται από το βιβλίο «Γενική Χημεία Γ Λυκείου Θετ. Κατ.» – Κ. Καλαματιανός)

1.    To pH ενός διαλύματος  0,1 Μ οξικού οξέος (CH3COOH) είναι περίπου:

α) 1  β) 3  γ) 7  δ) 10  ε) 14

2.   Δίνονται τα παρακάτω οξέα και η σταθερά διάστασής τους Κα.

Οξύ

Κα

H3PO4

7,2 x 10-3

H2PO4

6,3 x 10-8

HPO4-2

4,2 x 10-13

Ποιο απο τα παρακάτω θα χρησιμοποιούσατε για να παρασκευάσετε ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 8;

α) K2HPO4 + KH2PO4

β) H3PO4

γ) K2HPO4 + K3PO4

δ) K3PO4

ε) K2HPO4 + H3PO4

3.   H σταθερά διάστασης Κα ενός οξέος είναι 9×10-4 στους 20 °C. Στην θερμοκρασία αυτή ποιος θα είναι ο βαθμός ιοντισμού του οξέος σε διάλυμα 1Μ;

α) 0,03%

β) 0,09%

γ) 3%

δ) 5%

ε) 9%

Οι απαντήσεις δίνονται εδώ