(Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις προέρχονται από το βιβλίο «Γενική Χημεία Γ Λυκείου Θετ. Κατ.» – Κ. Καλαματιανός)

Απαντήσεις στις ερωτήσεις 1, 2 και 3

1. Το pH ενός οξέος θα είναι μικρότερο του 7 (pH < 7). Eπομένως οι απαντήσεις (γ), (δ) και (ε) είναι λάθος. Από τον ορισμό του pH, γνωρίζουμε ότι το pH ενός ισχυρού οξέος συγκέντρωσης 0,1 Μ είναι 1. Το οξικό οξύ δεν είναι ισχυρό οξύ και επομένως η απάντηση (α) είναι λάθος. Επομένως το pH διαλύματος οξικού οξέος συγκέντρωσης 0,1 Μ θα είναι περίπου 3. Επομένως η απάντηση (β) είναι σωστή.

 2.   Από την θεωρία γνωρίζουμε ότι η σταθερά διαστάσεως πλησιέστερα στο 10-8 θα δώσει pH ρυθμιστικού διαλύματος κοντά στο 8. Επομένως στο ρυθμιστικό διάλυμα πρέπει να υπάρχει το H2PO4. Η απάντηση (α) είναι επομένως σωστή καθώς μόνο σε αυτήν υπάρχει το H2PO4.

3. Από τον ορισμό της σταθεράς διαστάσεως έχουμε:

Κα = [Η+] [Α] / [ΗΑ] = 9 x 10-4 = y2/1-y   και επομένως: y = 3 x 10-2 M

Aπο 1 mol διαλυματος HA διίστανται 3 x 10-2 mol

Στα 100 mol        “         z = 3 x 10-2 x 100 = 3 mol (επομένως 3%)

Eπομένως η σωστή απάντηση είναι η (γ)