Στο προηγούμενο άρθρο δόθηκε μια άσκηση-παράδειγμα σχετική με την θεωρία των Bronstead και Lowry για τα οξέα και τις βάσεις. Παρακάτω δίνεται η λύση της:

Λύση Ασκησης προηγούμενου Αρθρου

α)    ΗClΟ2 (οξύ Α)  +   H2O   (βάση Β)   =   Η3Ο+  (οξύ Β )   +   ClO2–  (βάση Α)  


Το ΗClΟ2 ενεργεί σαν οξύ αποβάλλοντας ένα πρωτόνιο (Η+) και μετατρέπεται σε ClO2–  που είναι η συζυγής του βάση. Το H2O ενεργεί σαν βάση αφού δέχεται ένα Η+ και μετατρέπεται στο συζυγές του οξύ Η3Ο+. Στην αντίδραση από δεξιά προς τα αριστερά το Η3Ο+ ενεργεί σαν οξύ αποβάλλοντας Η+ και μετατρέπεται στην συζυγή του βάση H2O. Το ClO2 ενεργεί σαν βάση αφού δέχεται ένα Η+ και μετατρέπεται στο συζυγές του οξύ ΗClΟ2.

β)    ΝΗ3  (βάση Α)  +   H2PO4   (οξύ Β)   =   NH4+  (οξύ Α)  +  HPO4-2   (βάση Β)

                                                                                                                         

Η ΝΗ3 ενεργεί σαν βάση αφού δέχεται ένα Η+ και μετατρέπεται στο συζυγές της οξύ NH4+ ενώ το H2PO4 σαν οξύ αποβάλλοντας Η+ και μετατρέπεται στην συζυγή του βάση HPO4-2.

Στην αντίδραση από δεξιά προς τα αριστερά το NH4+ ενεργεί σαν οξύ αποβάλλοντας Η+ και μετατρέπεται στην συζυγή του βάση ΝΗ3 ενώ το HPO4-2 σαν βάση προσλαμβάνοντας Η+ και μετατρέπεται στο συζυγές του οξύ H2PO4.