Στο πείραμα στο video παρουσιάζεται η ογκομέτρηση ενός ισχυρού οξέος (HCl, αγνώστου συγκέντρωσης) με μία ισχυρή βάση (NaOH, γνωστής συγκέντρωσης (Molarity)). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσδιορισθεί η συγκέντρωση (Molarity) του HCl στο διάλυμα του οξέος (ή διαφορετικά γίνεται προσδιορισμός του τίτλου του οξέος).

 Τα βασικά βήματα στο πείραμα / παρουσίαση είναι:

  1.  Σε κωνική φιάλη προστίθενται 20 ml διαλύματος HCl αγνώστου συγκέντρωσης
  2. Στην φιάλη προστίθενται 2 σταγόνες κατάλληλου δείκτη (ο δείκτης πρέπει να αλλάζει χρώμα όταν το pH του διαλύματος γίνεται ουδέτερο, μόλις επιτευχθεί η εξουδετέρωση). Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης είναι άχρωμος σε όξινο περιβάλλον αλλά γίνεται ροζ σε αλκαλικό περιβάλλον)
  3. Σε προχοίδα προστίθεται διάλυμα NaOH γνωστής συγκέντρωσης (Molarity)
  4. Το διάλυμα NaOH προστίθεται στο οξύ γρήγορα αρχικά και σταγόνα-σταγόνα όταν το χρώμα του διαλύματος γίνεται ροζ. Στο σημείο που το διάλυμα γίνεται για πρώτη φορά ρόζ σταματάει η προσθήκη διαλύματος NaOH.
  5. Στο σημείο αυτό διαβάζουμε στην προχοίδα την ένδειξη του καταναλωθέντος διαλύματος NaOH. Στο σημείο ακριβώς αυτό έχει επιτευχθεί η εξουδετέρωση του ΗCl από το NaOH (το σημείο ονομάζεται ισοδύναμο σημείο). Στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτήθηκαν 46,02 ml διαλύματος ΝaOH για την εξουδετέρωση των 20 ml διαλύματος HCl

  6. Στο ισοδύναμο σημείο ισχύει mol HCl (nHCl) = mol NaOH (nNaOH 

Advertisements